AU.22 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.22 zgromadzonych w naszej bazie: 240

Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 59 min 59 sek
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
2. Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że
testimg/gzUx8WW9Vs.jpg
A. w III kwartale popyt na miksery był większy od podaży.
B. w IV kwartale podaż mikserów była większa od popytu.
C. w I i III kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
D. w II i IV kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
3. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
4. W związku ze zmianą procesu produkcyjnego zrezygnowano z wykorzystywania niektórych surowców i materiałów znajdujących się w magazynie przędsiębiorstwa, co spowodowało powstanie zapasów
A. zbędnych.
B. cyklicznych.
C. rezerwowych.
D. spekulacyjnych.
5. Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu
A. pracy.
B. cywilnego.
C. spółek handlowych.
D. postępowania cywilnego.
6. Który akt prawny zawiera przepisy zacytowane w ramce?
testimg/mEyDhBHgZY.jpg
A. Kodeks cywilny.
B. Kodeks spółek handlowych.
C. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
D. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko
testimg/5eNCSwWBtE.jpg
A. analityka finansowego.
B. specjalisty ds. negocjacji.
C. przedstawiciela handlowego.
D. specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej.
8. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
9. Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania
testimg/XGxVKfWTVn.jpg
A. przemieszczania towarów pomiędzy dwoma magazynami tej samej firmy.
B. przekazania wyrobów gotowych na cele własne przedsiębiorstwa.
C. wydania kontrahentowi sprzedanych towarów z magazynu.
D. wydania materiałów z magazynu do produkcji.
10. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
11. Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że
testimg/gzUx8WW9Vs.jpg
A. w III kwartale popyt na miksery był większy od podaży.
B. w IV kwartale podaż mikserów była większa od popytu.
C. w I i III kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
D. w II i IV kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
12. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
13. Przedstawiony druk jest wykorzystywany do udokumentowania
testimg/XGxVKfWTVn.jpg
A. przemieszczania towarów pomiędzy dwoma magazynami tej samej firmy.
B. przekazania wyrobów gotowych na cele własne przedsiębiorstwa.
C. wydania kontrahentowi sprzedanych towarów z magazynu.
D. wydania materiałów z magazynu do produkcji.
14. Jak zmieni się w bieżącym roku wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach, jeżeli przeciętny stan zapasu towarów obniży się o 20% w stosunku do roku ubiegłego?
testimg/RbWP4nHBJP.jpg
A. Wzrośnie o 2 dni.
B. Wzrośnie o 8 dni.
C. Obniży się o 2 dni.
D. Obniży się o 8 dni.
15. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
16. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
17. Na diagramie przedstawiono wielkości zapasów towarów znajdujących się w magazynie hurtowni oraz ich ceny sprzedaży netto. Ile wyniesie podatek VAT należny, jeżeli hurtownia sprzeda 50% zapasów każdego z towarów, a towary te są objęte stawką VAT - 5%?
testimg/dwAyrcBbmm.jpg
A. 22,50 zł
B. 99,25 zł
C. 189,05 zł
D. 198,50 zł
18. Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019r. uregulowano kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?
A. 278,86 euro.
B. 371,14 euro.
C. 650,00 euro.
D. 950,00 euro.
19. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości
A. 50% wynagrodzenia.
B. 70% wynagrodzenia.
C. 80% wynagrodzenia.
D. 100% wynagrodzenia.
20. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
21. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości
A. 50% wynagrodzenia.
B. 70% wynagrodzenia.
C. 80% wynagrodzenia.
D. 100% wynagrodzenia.
22. Wypowiedzenie umowy o dzieło jest regulowane przez przepisy kodeksu
A. pracy.
B. cywilnego.
C. spółek handlowych.
D. postępowania cywilnego.
23. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości
A. 50% wynagrodzenia.
B. 70% wynagrodzenia.
C. 80% wynagrodzenia.
D. 100% wynagrodzenia.
24. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
25. Z przedstawionej oferty pracy wynika, że firma REMIX sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko
testimg/5eNCSwWBtE.jpg
A. analityka finansowego.
B. specjalisty ds. negocjacji.
C. przedstawiciela handlowego.
D. specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej.
26. Ustawa 'Ordynacja podatkowa' normuje między innymi
A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.
B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.
C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.
D. zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
27. Na podstawie informacji dotyczących wielkości produkcji i zamówień na miksery w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku można stwierdzić, że
testimg/gzUx8WW9Vs.jpg
A. w III kwartale popyt na miksery był większy od podaży.
B. w IV kwartale podaż mikserów była większa od popytu.
C. w I i III kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
D. w II i IV kwartale podaż mikserów przewyższała popyt.
28. Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się: płaca zasadnicza = 3 500,00 zł, dodatek funkcyjny = 400,00 zł, premia motywacyjna = 700,00 zł. O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?
A. 110,00 zł
B. 350,00 zł
C. 390,00 zł
D. 420,00 zł
29. Stan rachunku walutowego w dniu 27.12.2019r. wynosił 1 600,00 euro. W dniu 30.12.2019r. uregulowano kontrahenta zagranicznego zobowiązanie, które po przeliczeniu według kursu 4,3110 PLN/1 EUR wyniosło 2 802,15 zł. Ile euro pozostało na rachunku walutowym po dokonaniu transakcji?
A. 278,86 euro.
B. 371,14 euro.
C. 650,00 euro.
D. 950,00 euro.
30. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
31. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?
testimg/mhmL9LHbkr.jpg
A. 4 800,00 zł
B. 3 360,00 zł
C. 2 400,00 zł
D. 1 680,00 zł
32. Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
testimg/9RkVroQLPG.jpg
A. Operacja 1.
B. Operacja 2.
C. Operacja 3.
D. Operacja 4.
33. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
34. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal wielkość wpływów budżetowych z tytułu podatków bezpośrednich.
testimg/KoKKnBood8.jpg
A. 135 703 532 tys. zł
B. 156 801 211 tys. zł
C. 226 702 700 tys. zł
D. 292 504 743 tys. zł
35. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
testimg/qgRDkcELN8.jpg
A. A
B. B
C. C
D. D
36. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
B. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
C. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
D. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
37. Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się: płaca zasadnicza = 3 500,00 zł, dodatek funkcyjny = 400,00 zł, premia motywacyjna = 700,00 zł. O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?
A. 110,00 zł
B. 350,00 zł
C. 390,00 zł
D. 420,00 zł
38. W ramce zamieszczono fragment umowy
testimg/h8twkXs7Cs.jpg
A. partnerskiej na wyłączność.
B. przedwstępnej na sprzedaż towarów.
C. o zachowaniu poufności między kontrahentami.
D. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.
39. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zawartej umowy o dzieło wynosi
testimg/rZjusMghsV.jpg
A. 17%
B. 18%
C. 19%
D. 20%
40. Która operacja gospodarcza została błędnie zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
testimg/9RkVroQLPG.jpg
A. Operacja 1.
B. Operacja 2.
C. Operacja 3.
D. Operacja 4.
     
Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 59 min 59 sek
Sprawdź odpowiedzi!